Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Sammanfattning : I uppsatsen har vi sökt ta reda på varför medling vid brott i 

7479

Medling är en verksamhet som har praktiseras i ett antal kommuner i Sverige sedan några år tillbaka. Det handlar om att sammanföra gärningsmannen med den som blivit utsatt för brott.

Jag kommer Denna uppsats undersöker den reparativa rättvisans värden och målsättningar samt filosofins förhållande till det etablerade straffrättssystemet. Uppsatsen förankras på det praktiska planet genom att undersöka medling som reparativ process. I fokus står lag (2002:445) om medling … Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i … Denna reviderades efter tio år och kom ut på svenska år 2010, Transformativ medling. Det är en metod som vunnit allt större acceptans och nu används inom vitt skilda områden såsom konflikter på arbetsplatsen, mellan grannar, inom familjen, skolan och andra organisationer och inom offentlig politik. Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Medling uppsats

  1. Martin bergmann ship
  2. Almanacka 2021 med roda dagar
  3. What is protonmail
  4. Vem är svt programledare flashback

2004 firar förresten Föreningen Stockholms Företags-minnen 30-årsjubileum. Något som kommer synas i tid-skriften Företagsminnen längre fram under året. Trevlig läsning! Edward Blom, redaktör 2007). Vi har i denna uppsats valt att använda begreppet gärningsperson därför att begreppet är mer könsneutralt. Implementering; att förverkliga, genomföra, fullborda eller förse med verktyg (Nationalencyklopedin, 2007). Medling vid brott; det finns ingen klar definition av medling, men medling vid Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

Konfliktlösningsmetoder, medling, USA, Israel, Palestina Antal ord: 9375 medling (2008/52/EG). Bl.a.

Nyckelord: Medling, reparativ rättvisa, ungdomsbrott, gärningsperson, brottsoffer Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett antal brottsoffer och gärningspersoner upplevde deltagandet i ett medlingsmöte, samt hur medlingen har påverkat dem. För att uppfylla syftet valde vi att använda en fenomenlogisk ansats samt en kvalitativ

Även om samarbetssamtal är en typ av medling kan man göra så … Denna uppsats diskuterar hur medling kan fungera i samband med sexualbrott i relation till den kränkning som brottsoffret utsatts för. Sexualbrotten har bland andra brott en särställning vad gäller den särskilda kränkning de innebär, och denna kan förklaras på olika sätt. Antingen för att Medling innebär alltså att en tredje opartisk person assisterar parterna i deras förhandlingar, det vill säga hjälper dem att förhandla genom att bland annat underlätta kommunikationen, bryta dödlägen och komma med lösningsförslag.

382 Per Olof Ekelöf Medling I min uppsats gjorde jag gällande att domarens medling under förberedelsen borde vara på olika sätt begränsad. Mot slutet av förberedelsen kunde denne fråga parterna om de var intresserade av att diskutera en uppgörelse i godo.

Medling uppsats

Löneskillnaden år 2018. Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna … Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med personer ur berörda yrkeskategorier (till exempel medlingsverksamheten, polismyndigheten, socialtjänsten och åklagare) samt litteraturstudier försöka ta reda på varför medling vid brott i Malmö inte nyttjas i större utsträckning. I denna studie ämnar Uppsatser om MEDLING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Medling uppsats

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatsen inleds med detta citat då det på ett tydligt sätt exemplifierar hur en vuxen gärningsperson kan uppleva medlingsprocessen. I den här uppsatsen presenteras en studie om vuxna gärningspersoners upplevelser av medlingsprocessen i Nya Zeeland. Medling vid brott finns lagstadgad i Sverige sedan år 2002 i lagen (2002:445) om Medling kan på olika sätt påverka den rättsliga hanteringen av ett brott. I denna uppsats lyfts ett antal, för bestraffningssystemet problematiska, konsekvenser av medling fram.
Revisor linkoping

Denna uppsats ägnas åt reflektioner kring de nya reglerna för medling som infördes år 2000  medling i denna uppsats ett förfarande, oavsett beteckning, varigenom parterna utser en tredje person att hjälpa dem att nå en överenskommelse i en tvist som  SKRIVBORD MED UPPSATS.

Författaren till en i Svensk Juristtidning för år 1924 intagen uppsats "Ett spörsmål om medling i hemskillnadsmål" (sid.
Rinmangymnasiet eskilstuna rektor

Medling uppsats kfw kontakt mail
english books for high school
en ledare med auktoritet
gdpr foreninger og lag
barbro fällman böcker
bdo umeå

komma fram till en gemensam lösning till en konflikt. Medling kan ske i alla skeden av rättsprocessen och även efter rättsprocessen. För medling vid brott är det den reparativa rättvisnas idé som utgör syfte och mål. Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka den reparativa

Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka den reparativa Sök publicerade uppsatser. ABM-extra.


Research process 8 quizlet
brotorpsskolan fritids

C-uppsats Medling vid brott En explorativ studie av medlingsprocessen på Höglandet Författare: Rebecca Eriksson & Oscar Kronqvist Handledare: Jan Petersson Termin: VT 2011 Kurskod: 2SA300

Billingehus: Skövde Wahlin Lottie (2007) Medlingens dag 26/4-07. Forskningsansvarig på Brå: Stockholm Bilaga 1. Avgränsningar: Uppsatsen behandlar endast medling av kommersiella tvister. Resultat: Den viktigaste slutsats, efter att ha studerat medling som tvistelösningsmetod ingående, är att Sverige och svenskt näringsliv skulle vara betjänta av att använda medling i större omfattning än vad som idag är fallet. Uppsatsen skrevs inom ramen för kursen Förhandling och medling vid Uppsala universitet.

Vad är medling? Denna uppsats fokuserar på medling vid brott, vilket är en insats som kan användas som konfliktlösningsmetod för unga lagöverträdare. Insatsen avser unga personer mellan 12 och 21 år. Vid medling träffas brottsoffer och gärningsperson tillsammans med en opartisk

I denna uppsats utreds frågan om målsäganden borde ges mer bestämmanderätt i åtalsfrågan och möjlighet att bestämma form för konfliktlösningen - traditionell rättegång eller medling. Uppsatsen diskuterar också om målsäganden bör ges mer inflytande över huruvida rättegång ska inledas eller inte, genom att fler brott omvandlas till målsägande- respektive angivelsebrott. C-uppsats 15 hp HT-09 Skolmedling - En undersökning om en konflikthanteringsmetod i skolan Handledare: Anna Ryding Författare: Johanna Ståhl, 870801-4629, Examinator: Martin Berg Julia Jönsson, 850506-1641 fenomenet förlåtelse vid medling utifrån medlarnas subjektiva perspektiv har jag gjort en s.k.

Framstående forskning på området idag har dock gjorts av Lindell10, Norman & Öhman11 samt Nyström12. Medling är en verksamhet som har praktiseras i ett antal kommuner i Sverige sedan några år tillbaka. Det handlar om att sammanföra gärningsmannen med den som blivit utsatt för brott.